S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány na dobu neurčitou a jsou platné do vydání nových obchodních podmínek nebo vydání jejich i částečné změny.

Objednávky učiněné přes tento internetový obchod jsou bez výjimek závazné. Kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Objednávka je uzavřením kupní smlouvy.

Prodávající a kupující/konečný zákazník

 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží uvedené v kupní smlouvě v dohodnutém množství, druhu a ceně. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit.

1. Základní údaje

Prodávající:

COOL SERVIS s.r.o.,

Čsl. armády 2243, 390 03 Tábor,

IČ: 16847105

DIČ: CZ16847105

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 199

Kontaktní údaje: 

 COOL SERVIS s.r.o.

Čsl. armády 2243, 390 03 Tábor

Tel.: 381 231 000, 608 231 000

E-mail: obchod@coolservis.cz

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

2900132315/2010

(dále jen "prodávající")

2. Objednávka zboží

Zboží je možné objednat přes internetový obchod, mailem nebo telefonicky, vždy v českém jazyce. Pro přijetí objednávky musí být vyplněny všechny požadované položky ve formuláři. 
Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé.

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží uvedená v e-shopu je orientační. Lze ji ověřit telefonicky, případně e-mailem.

Objednávka slouží k rezervaci zboží.

Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. Při odběru většího počtu zboží či více druhů zboží bude doprava individuálně kalkulována. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Prodejce si vyhrazuje právo na chybou cenu produktu.

U objednávek mimo území ČR bude vyžadována platba předem na účet prodávajícího.

Před odesláním zakázky obvykle kontaktujeme zákazníka telefonicky nebo e-mailem, proto prosíme uvádějte vždy platná a aktivní telefonní čísla a adresy, jinak Vám zboží nebude doručeno.

Přednaplněná zařízení chladivem

Nehermeticky uzavřená zařízení plněná fluorovanými skleníkovými plyny smí být podle čl. 11 odst. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 prodávána konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede podnik certifikovaný v souladu s článkem 10 tohoto nařízení (tj. osoba, která je držitelem certifikátu podle § 10 zákona). Důvodem je, že při instalaci chladicích a klimatizačních zařízení jsou odborné znalosti a praktické schopnosti zcela nezbytné k tomu, aby byl vyloučen únik fluorovaných skleníkových plynů, který by mohl být způsoben neodborným zacházením. Z tohoto důvodu se navrhuje stanovit zákaz instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny jinou než certifikovanou osobou.

Dále se doplňuje povinnost prodejcům nehermeticky uzavřených zařízení, dle které smí toto zařízení prodat pouze, pokud budou mít písemnou smlouvou zajištěno, že instalaci provede certifikovaná osoba. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výrobní číslo instalovaného nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny a číslo certifikátu certifikované osoby, která instalaci provede.

Bez této smlouvy není možné přednaplněné zařízení prodat.

Vlastnická práva ke zboží

 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny.

Cena zboží

Cena jednotlivého zboží je uvedena v jeho detailech a platí na tomto e-shopu. Jako kupní cena je vždy považována částka uvedená u zboží v den potvrzení objednávky. Tato cena bude účtována včetně DPH.

Dle novely zákona 185/2001 Sb. je recyklační příspěvek za likvidaci elektroodpadu obsažen v prodejní ceně spotřebiče. 

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě že je lhůta dodání delší, bude zákazník včas informován.

Prodávající neručí za jakékoli škody spojené s opožděným doručením. Při platbě převodem z účtu bude zboží expedováno až po připsání celé částky na účet prodávajícího.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránce Doprava a platba.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Jejich seznam s popisem jednotlivých možností je uveden na stránce Doprava a platba.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, pokud není ujednáno jinak.

Převzetí zboží

Prohlédněte si zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky. Na pozdější reklamace s poškozeným obalem obvykle přepravce zřetel.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

Pokud zákazník nepřevezme zboží a to bude vráceno prodejci, je prodejce oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a případně uvedením do původního stavu.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je možno po dohodě vyzvednout osobně na provozovně. Osobní odběr prodávající zákazníkovi vždy předem potvrdí.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace

Pokud reklamované zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 14 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Kupující je povinen reklamovat zjevné vady zboží ihned po jeho převzetí. Na pozdní reklamace nebude brán zřetel. 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem či návrhem, chybnou objednávkou, chybnou montáží, manipulací a zapojením nebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým jištěním, napětím a instalací, nedodržením předepsaného el. napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem a manipulací, úpravou nebo demontáží, nevhodným a jiným použitím či extrémními provozními a klimatickými podmínkami, živelnou katastrofou, zásahem vyšší moci, násilným poškozením, zanedbáním údržby a servisu. Záruka zaniká i v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou. Prodávající nepřijímá žádné další závazky ani jakékoliv další požadavky na náhradu škody vzniklou v souvislosti se závadou a provozem zařízení. Provozní náplně nejsou předmětem záruky. Předmětem záruky je pouze uhrazené a jím dodané zařízení a dílo. Odpovědnost za výběr a věcnou správnost objednávky a použití zařízení nese v plné míře kupující

Výrobek musí být používán způsobem a k účelu, ke kterému je určen. Montážní firma poskytuje záruku na instalaci, která odpovídá podmínkám záruky poskytnuté na zařízení prodejcem a dovozcem. Záruční doba je poskytována v délce stanovené zákonem nebo smlouvou tam, kde to zákon nestanoví. Pokud pro některé druhy výrobků a služeb platí specifické záruční podmínky, jsou tyto uvedeny v záručním listu přiloženém k výrobku, přičemž rozsah a podmínky záruky se pro jednotlivé skupiny výrobků mohou lišit.

Odpovědnost za vady

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost počínající dnem splnění smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklou kvalitu a funkčnost zboží v délce 24 měsíců (u podnikatelských subjektů (s IČ) 12 měsíců). Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem předáním kupujícímu nebo jím pověřené osobě k převzetí předmětu smlouvy nebo dopravci. Prodávající není odpovědný za technickou a věcnou správnost objednávky zboží, použití a provedenou montáž kupujícím.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba činí 24 měsíců pro spotřebitele, pokud není uvedeno jinak. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě eshop.coolservis.cz doporučujeme vyplnit formulář v sekci Reklamace, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu.

Reklamované zboží je nutno doručit na adresu Čsl. armády 2243, 390 03 Tábor vč, kopie daňového dokladu, případně se záručním listem. Balíky zaslané na dobírku nebudou akceptovány a přijaty.

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

Doporučujeme zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obchod@coolservis.cz . Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Zboží není možné zasílát k dodavateli na dobírku. Zboží musí být, v případě vrácení, rozbaleno, překontolován stav a funkčnost. To není dodavateli umožněno, pokud je zboží zasláno na dobírku.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). Doporučujeme zboží zaslat v originálním obalu. V opačném případě  může dojít k poškození produktu a nádlednému snížení ceny hodnoty zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


9. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách odvlhcovace.org.KONTAKTY

COOL SERVIS s.r.o.

Adresa: Čsl. armády 2243

PSČ: 390 03 Tábor

Email: obchod(a)coolservis.cz

Telefon: +420 608 231 000

NWVlZ